nederländska

Wat kost het Creatrix® programma? Het Sense & Sensitivity Creatrix® programma is een maatwerktraject en wordt afgestemd op jouw situatie. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan ik een goed beeld krijgen van wat jij nodig hebt om een blijvende verandering te realiseren. Vervolgens kunnen we afspraken maken over de bijbehorende kosten en eventuele betaaltermijnen. Resultaatgarantie Als jij besluit om te starten met het Sense & Sensitivity Creatrix® programma en er voor 100% voor gaat, krijg je van mij resultaatgarantie. Dat betekent dat we van tevoren afspreken wat jouw gewenste resultaat is en dat we het programma pas afsluiten als dit resultaat is behaald. Vergoedingen Goed nieuws! Op een aantal manieren kun je de kosten voor coaching (voor een deel) vergoed krijgen. Via de belasting Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het coachingstraject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van een baan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Via de werkgever De meeste werkgevers stellen een jaarlijks individueel budget beschikbaar voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. De kosten van een training of cursus zijn meestal veel hoger dan die van een coachingstraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren, omdat een 1-op-1 maatwerktraject volledig toegespitst is op wat jij nodig hebt. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever, leidinggevende, personeelszaken of check de CAO. Ook zijn werkgevers in overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld als de coaching wordt ingezet bij burn out preventie, langdurig ziekteverzuim of bij een re-integratietraject. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst. Via het UWV Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

svenska

Vad kostar Creatrix®-programmet? Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet är ett skräddarsytt program och är skräddarsytt för din situation. Under ett icke-bindande introduktionsmöte kan jag få en god uppfattning om vad du behöver för att förverkliga en varaktig förändring. Vi kan sedan göra avtal om tillhörande kostnader och möjliga betalningsvillkor. Resultatgaranti Om du bestämmer dig för att börja med Sense & Sensitivity Creatrix®-programmet och gå för det 100% får du en resultatgaranti från mig. Detta innebär att vi i förväg är överens om vad ditt önskade resultat är och att vi stänger programmet först när detta resultat har uppnåtts. Avgifter Goda nyheter! Du kan (delvis) få ersättning för coachningskostnaderna på ett antal sätt. Genom skatten Om du som privatperson själv betalar kostnaderna för coachning kan du dra av dessa kostnader inklusive moms som utbildningskostnader. Målet med coachningsprocessen måste då syfta till att ändra position eller behålla eller förbättra den kunskap och färdigheter du behöver för att förvärva eller behålla ett jobb. För mer information kan du kontakta skattemyndigheterna. Kostnaderna för coachning är avdragsgilla för företagare som företagskostnader.Genom arbetsgivaren De flesta arbetsgivare gör en årlig individuell budget tillgänglig för personlig utveckling, utbildning eller förebyggande av frånvaro. Kostnaderna för en utbildning eller kurs är vanligtvis mycket högre än för ett coachingprogram. Dessutom upplevs ett coachingprogram som mycket mer effektivt, eftersom ett skräddarsytt program 1 mot 1 är helt fokuserat på vad du behöver. Fråga om möjligheterna med din arbetsgivare, chef, personalavdelning eller kontrollera kollektivavtalet. I samråd med företagsläkaren är arbetsgivare också ofta beredda att ersätta kostnader för coaching inom ramen för Poortwachter Improvement Act. Till exempel om coachningen används för att förebygga utbrändhet, långvarig frånvaro eller under en återintegrationsprocess. Kontakta företagets läkare eller Arbetsmiljöverket för detta. Via UWV Om du får förmåner kan du fråga förmånesbyrån (UWV) om tillgängliga ekonomiska resurser för din återhämtning och återintegrering. Du kan ingå ett individuellt återintegreringsavtal (IRO) med UWV. Med detta tillhandahåller UWV en budget som du kan betala för hela eller delar av din coachningsprocess. För mer information, besök UWV: s webbplats.

Oversatt.se | Hur använder jag den nederländska-svenska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)